FAQs Complain Problems

४०.मध्यनेपाल नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धि ऐन, २०७८

स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्न, प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग एवं दीगो व्यवस्थापन गर्न, वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्न तथा प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न वाञ्छनीय भएकाले,

नेपालको संविधानको धारा २२१ बमोजिम अनुसूची ८ र अनुसूची ९ मा उल्लेखित वातावरण, प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधता सम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न, मध्यनेपाल नगरपालिकाको नगर सभाले मिति २०७८/०३/१८ मा यो ऐन जारी गरेको छ।

खण्ड : 
4
संख्या : 
1
भाग : 
1
बर्ष : 
२०७८
महिना : 
०३
गते : 
२२