FAQs Complain Problems

३९.मध्यनेपाल नगरपालिका प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन कार्यविधि

आधारभूत तथा मध्यम स्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको व्यवस्था तथा सिपको स्थर निर्धारण एवम् प्रमाणीकरण गरी कार्यन्वयन गर्नवान्छनीय भएकाले मध्यनेपाल नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (निर्माण गर्ने) ऐन, २०७४ को दफा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मध्यनेपालनगर कार्यपालिकाले मिति २०७८/०२/२७ मा निर्णय गरी यो कार्यविधि जारी गरेको छ |

खण्ड : 
4
संख्या : 
8
भाग : 
2
बर्ष : 
२०७८
महिना : 
०३
गते : 
२२