FAQs Complain Problems

३५.लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८

लैंगिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) दोस्रो संशोधन नियमावली, २०७६ बमोजिम यस मध्यनेपाल नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको प्रशासकीय कार्यविधी नियमित गर्ने ऐन २०७४ को दफा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी  नगर कार्यपालिकाको मिति २०७८/०१/१५ गतेको निर्णयले यो कार्यविधि जारी गरेको छ।

खण्ड : 
4
संख्या : 
4
भाग : 
2
बर्ष : 
२०७८
महिना : 
०३
गते : 
२२