FAQs Complain Problems

३८.उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले निर्दिष्ट गरेको स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्रको विकास निर्माण सम्वन्धि कार्य संचालनको लागि गाउँ पालिका/नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएकोले मध्यनेपाल नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४ को दफा ४ बमोजिम नगर कार्यपालिकाले मिति २०७८/०२/२७ मा निर्णय गरी यो कार्यविधि जारी गरेको छ ।

खण्ड : 
4
संख्या : 
7
भाग : 
2
बर्ष : 
२०७८
महिना : 
०३
गते : 
२२